นับวันภัยพิบัติทางธรรมชาติเกิดขึ้นมากมายหลายแห่งทั่วโลก และความมากมายที่ว่า ก็แสดงนัยยะทางสถิติให้เห็นอย่างชัดเจน อาจจะชัดเจนเพียงพอที่จะทำให้มนุษย์ร่วมกันตระหนักถึงความไม่แน่นอนของชีวิตมากยิ่งขึ้น

ที่ผ่านมา นับตั้งแต่ต้นปี 2553 ภัยพิบัติที่ชื่อว่า แผ่นดินไหว มีความถี่ในการเกิด เพิ่มมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด เริ่มขึ้นครั้งแรกที่...         

Yunnan China 5.1 ริคเตอร์ ครั้งแรกในรอบปี
และที่รุนแรงที่สุด ณ ขณะนี้เกิดขึ้น เมื่อวันที่
2010-01-12 เวลา 21:53:11 คือ
แผ่นดินไหวที่
Haiti Region 7.2 ริคเตอร์

...จนกระทั่งครั้งล่าสุด เมื่อวันที่ 2010-04-30 เวลา 06:09:26 ก็ได้เกิดแผ่นดินไหวขึ้นที่
Chile-Argentina Border Region 4.4 ริคเตอร์
(ข้อมูลจาก http://geofon.gfz-potsdam.de/db/eqinfo.php)

และครั้งต่อ ๆ ไป คนไทยอาจจะได้สัมผัสกับปรากฏการณ์แผ่นดินไหวครั้งใหญ่บ้างก็เป็นไปได้ เพียงแต่ไม่สามารถทราบได้ล่วงหน้าถึงวัน ว. เวลา น.

ทั้งนี้ เพราะนักวิทยาศาสตร์กล่าวเพียงว่า ปรากฏการณ์แผ่นดินไหวเกิดขึ้นเพราะ...

นั่นเป็นขีดจำกัดของมนุษย์ ทว่าความเป็นจริง มีเรื่องราวอีกมากมายที่มนุษย์ไม่สามารถเข้าใจและอธิบายได้ด้วยความรู้ทางวิทยาศาสตร์ หนึ่งในนั้นก็คือ

อะไรเป็นเหตุปัจจัยทั้งหมดที่ทำให้ปรากฏการไหวแห