แค่ !
8 มรรควิธี
5 หน้าที่
4 สัมปทา
ก็ตอบแทนคุณมารดา (อย่างสูงสุด)

อุแว้ ๆๆๆ
##$%##!


 

สิ้นเสียงร้องไห้ ของทารกเพิ่งเกิดใหม่ข้าง ๆ ห้องเช่าราคาถูกที่ผมอาศัยซุกหัวนอน ไม่ว่าจะเดิน ยืน นั่ง นอนตื่นอยู่ หรือแม้กระทั่งหลับสะลึมสะลือ

เสียงคุยที่ดังซ้ำ ๆ อยู่ในรูหู การเกิดเป็น(กอง)ทุกข์ ! ก็เกิดขึ้น

สำหรับผมแล้ว นี่เป็นรูปธรรมซึ่งชัดเจนที่สุด มันตอกย้ำความทรงจำ ภายใต้ปณิธานอันมุ่งมั่น

ผมจะไม่สร้างทุกข์ กองใหม่ขึ้นมา เพราะ ณ วันนี้ ความทุกข์ใจในชีวิตก็มีมากมายอยู่แล้ว

ว่าก็ว่า เสียงคุยที่ดังซ้ำ ๆ ที่เกิดขึ้นพร้อม ๆ กับเสียงทารกคนนั้น ก็สอดคล้องตรงกันกับ พุทธวจนะที่พระศาสดาตรัสแก่ภิกษุทั้งหลาย

ภิกษุทั้งหลาย !
ในโลกนี้
ครั้งก่อนแต่การตรัสรู้
เมื่อเรายังไม่ได้ตรัสรู้
ยังเป็นโพธิสัตว์อยู่

ตนเองมีความเกิด เป็นธรรมดาอยู่แล้ว
ก็ยังมัวหลงแสวงหาสิ่งที่มีความเกิดเป็นธรรมดาอยู่นั่นเอง...

...บุตรและภรรยา มีความเกิดเป็นธรรมดา...สิ่งที่มนุษย์เข้าไปเทิดทูนเอาไว้ เหล่านี้แล ที่ชื่อว่าสิ่งที่มีความเกิดเป็นธรรมดา...ซึ่งคนในโลกนี้ พากันจมติดอยู่ พากันมัวเมาอยู่ พากันสยบอยู่ในสิ่งเหล่านี้ จึงทำให้ตนทั้งที่มีความเกิดเป็นธรรมดา...อยู่เองแล้ว ก็ยังมัวหลงแสวงหาสิ่งที่มีความเกิดเป็นธรรมดา...อยู่นั่นเอง อีก

บาลี ปาสราสิสูตร โอปัมมวรรค มู.ม. ๑๒/๓๑๖/๓๑๖

แล้วสงสัยไหมว่า ความเกิด เป็นอย่างไร ?

ภิกษุทั้งหลาย !

ความเกิด เป็นอย่างไรเล่า ?


ภิกษุทั้งหลาย
!

การเกิด

การกำเนิด

การก้าวลง (สู่ครรภ์)

การบังเกิด

การบังเกิดโดยยิ่ง

ความปรากฏของขันธ์ทั้งหลาย

การที่สัตว์ได้ซึ่งอายตนะทั้งหลาย ในสัตว์นิกายนั้น ๆ ของสัตว์เหล่านั้น ๆ


นี้เรียกว่า ความเกิด

 

มหา. ที. ๑๐/๓๔๑/๒๙๕

สำหรับสิ่งมีชีวิตที่เรียกตนเองว่า มนุษย์ นั้น มีกระบวนการเกิดตามธรรมชาติดังพุทธวจนะ 2 บทที่พระศาสดาตรัสแก่ภิกษุทั้งหลาย


ภิกษุทั้งหลาย
!

การปฏิสนธิของสัตว์ในครรภ์ ย่อมมีได้เพราะการประชุมพร้อมของสิ่ง ๓ อย่าง

 

ในสัตว์โลกนี้
แม้มารดาและบิดาเป็นผู้อยู่ร่วมกัน

แต่มารดายังไม่ผ่านการมีระดู และ

คันธัพพะ (สัตว์ที่จะเข้าไปปฏิสนธิในครรภ์นั้น) ก็ยังไม่เข้าไปตั้งอยู่โดยเฉพาะด้วย

การปฏิสนธิของสัตว์ในครรภ์ ก็ยังมีขึ้นไม่ได้ก่อน

 

ในสัตว์โลกนี้
แม้มารดาและบิดาเป็นผู้อยู่ร่วมกัน และ
มารดาก็ผ่านการมีระดู
แต่คันธัพพะยังไม่เข้าไปตั้งอยู่โดยเฉพาะ

การปฏิสนธิของสัตว์ในครรภ์ก็ยังมีขึ้นไม่ได้ นั่นเอง

 

ภิกษุทั้งหลาย !

แต่เมื่อใด
มารดาและบิดาเป็นผู้อยู่ร่วมกันด้วย

มารดาก็ผ่านการมีระดูด้วย

คันธัพพะก็เข้าไปตั้งอยู่โดยเฉพาะด้วย


การปฏิสนธิของสัตว์ในครรภ์ย่อมสำเร็จได้

เพราะการประชุมพร้อมกันของสิ่ง ๓ อย่าง ด้วยอาการอย่างนี้

 

ภิกษุทั้งหลาย !

มารดา ย่อมบริหารสัตว์ที่เกิดในครรภ์นั้น

ด้วยความเป็นห่วงอย่างใหญ่หลวง

เป็นภาระหนัก ตลอดเวลาเก้าเดือนบ้าง สิบเดือนบ้าง

 

ภิกษุทั้งหลาย !

เมื่อล่วงไปเก้าเดือนหรือสิบเดือน

มารดา ย่อมคลอดบุตรนั้นด้วยความเป็นห่วงอย่างใหญ่หลวง เป็นภาระหนัก

ได้เลี้ยงซึ่งบุตรอันเกิดแล้วนั้น ด้วยโลหิตของตนเอง

 

ภิกษุทั้งหลาย !

ในวินัยของพระอริยเจ้า คำว่า โลหิต นี้

หมายถึง น้ำนมของมารดา

 

ภิกษุทั้งหลาย !

ทารกนั้น เจริญวัยขึ้น มีอินทรีย์อันเจริญเต็มที่แล้ว

เล่นของเล่นสำหรับเด็ก เช่น

เล่นไถน้อย ๆ

เล่นหม้อข้าวหม้อแกง

เล่นของเล่นชื่อโมกขจิกะ

เล่นกังหันลมน้อย ๆ

เล่นตวงของด้วยเครื่องตวงที่ทำด้วยใบไม้

เล่นรถน้อย ๆ

เล่นธนูน้อย ๆ

 

ภิกษุทั้งหลาย !

ทารกนั้น ครั้นเจริญวัยขึ้นแล้ว

มีอินทรีย์อันเจริญเต็มที่แล้ว

เป็นผู้เอิบอิ่มเพียบพร้อมด้วยกามคุณ ๕ ให้เขาบำเรออยู่

ทางตาด้วยรูป

ทางหูด้วยเสียง

ทางจมูกด้วยกลิ่น

ทางลิ้นด้วยรส และ

ทางกายด้วยโผฏฐัพพะ

 

ซึ่งล้วนแต่เป็นสิ่งที่...

ปรารถนา

น่ารักใคร่

น่าพอใจ

 

เป็น...

ที่ยวนตายวนใจให้รัก

ที่เข้าไปตั้งอาศัยอยู่แห่งความใคร่

ที่ตั้งแห่งความกำหนัดย้อมใจ และ

ที่ตั้งแห่งความรัก

 

ทารกนั้น ครั้นเห็นรูปด้วยจักษุ เป็นต้นแล้ว