ที่ 1/2554                                                                                             http://buddhatalk.exteen.com
                                                                              9 มกราคม 2554
           ตามที่ บล็อคเกอร์ บลู เลอสง่า ได้ก่อตั้ง http://buddhatalk.exteen.com เพื่อโพสต์งานเขียนอิงพุทธวจนะ เผยแผ่คำพูดที่ออกจากพระโอษฐ์ของพระผู้มีพระภาคเจ้า บนพื้นที่สาธารณะชื่อ www.exteen.com เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2554 นั้น
           บลู เลอสง่า ขอเรียนว่า บัดนี้ ใกล้ครบระยะเวลา 1 ปีที่มีส่วนร่วมในการเผยแผ่คำพูดที่ออกจากพระโอษฐ์ของพระผู้มีพระภาคเจ้า มีส่วนร่วมในการถามตอบ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับกัลยาณมิตรมากมาย และเพื่อให้ผมสามารถสื่อสารกับพี่ ๆ เพื่อน ๆ น้อง ๆ ได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น ผมจึงได้สมัคร facebook เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ง่ายขึ้น ในชื่อ บลู เลอสง่า โดยเพื่อน ๆ ที่เข้ามาอ่านงานเขียนหรือแสดงความเห็นสามารถเข้าไปพิมพ์คำว่า บลู เลอสง่า แล้วติดตามการเคลื่อนไหวของผมได้ เข้ามาแลกเปลี่ยนความเห็นกันนะ ยินดีต้อนรับครับ
            จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอความร่วมมือเพื่อน ๆ เข้ามาร่วมกันเป็นเครือข่ายเผยแผ่พุทธวจนะกันในนามมัคคานุคา หรือ ผู้เดินตามตถาคต จะขอบคุณมาก
                                                                               ขอแสดงความนับถือ
                                                                                     บลู เลอสง่า
                                                                              ผู้ก่อตั้ง buddhatalk

edit @ 9 Jan 2011 14:11:38 by บลู เลอสง่า

edit @ 9 Jan 2011 14:21:35 by บลู เลอสง่า

Comment

Comment:

Tweet

อยากรู้ว่า พุทธวจนะ คือ อะไร เข้ามาไต่ถามทวนถามกันและกันได้ที่นี่ Facebook นี้ ครับผมHot! Hot! Hot!

#2 By บลู เลอสง่า on 2011-01-09 14:19

เข้าไปทำความรู้จักกันได้ที่นี่ครับ ผมบลู เลอสง่า

http://www.facebook.com/#!/profile.php?id=100001986480126 Hot! Hot! Hot!

#1 By บลู เลอสง่า on 2011-01-09 14:17